Privacy

Polityka prywatności www.salvagnini.pl

Niniejsza aplikacja gromadzi niektóre dane osobowe użytkowników.

 

Administrator i właściciel danychSalvagnini Holding S.p.A.

Via Guido Salvagnini, 51
36040 Sarego (Vicenza) – Italy
Cap. Soc. € 500.000 i.v.
R.I. VI - C.F. - P.I. 03505080246
R.E.A. Vicenza 330686

 

Rodzaje gromadzonych danych

Do danych osobowych gromadzonych przez aplikację, samodzielnie bądź za pośrednictwem stron trzecich, należą: pliki cookies, dane użycia, imię, nazwisko, firma, tytuł, adres, miasto, kraj, stan, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail.
Inne gromadzone dane osobowe mogą być opisane w innych fragmentach niniejszej polityki prywatności lub w poświęconym im tekście wyjaśniającym, pojawiającym się w kontekście wymagającym gromadzenia danych.
Dane osobowe mogą zostać dobrowolnie podane przez użytkownika lub gromadzone automatycznie podczas korzystania przez użytkownika z aplikacji.
Każde wykorzystanie plików cookies (lub innych narzędzi śledzenia) przez aplikację lub właścicieli usług stron trzecich, z których korzysta aplikacja, ma na celu, o ile nie wskazano inaczej, identyfikację użytkowników i zapamiętanie ich preferencji wyłącznie w celu świadczenia usługi zamówionej przez użytkownika.
Niepodanie pewnych danych osobowych może uniemożliwić korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji. Użytkownicy odpowiadają za dane osobowe stron trzecich pozyskane, opublikowane lub przekazane za pośrednictwem aplikacji i potwierdzają, że mają zgodę strony trzeciej na przekazanie takich danych właścicielowi.

 

Sposób i miejsce przetwarzania danych

Metody przetwarzania

Administrator danych przetwarza dane użytkowników we właściwy sposób i zobowiązany jest podejmować wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieupoważnionemu zniszczeniu danych.
Dane przetwarzane są z użyciem komputerów lub narzędzi zinformatyzowanych, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i w sposób ściśle związany ze wskazanymi celami. W niektórych przypadkach dane mogą być udostępniane nie tylko administratorowi danych, ale także określonym rodzajom osób odpowiedzialnych za stronę internetową lub zajmujących się jej obsługą (administracja, sprzedaż, marketing, dział prawny, administracja systemu) lub stronom trzecim (takim jak będący stronami trzecimi dostawcy usług technicznych, operatorzy poczty elektronicznej, dostawcy usług hostingowych, spółki IT, agencje ds. komunikacji) wyznaczonym przez właściciela, jeżeli to konieczne, jako administratorzy danych zajmujący się wyłącznie przetwarzaniem danych. W każdej chwili można zwrócić się do administratora danych o przedstawienie aktualnej listy tych stron.

Miejsce

Dane przetwarzane są w biurach operacyjnych administratora danych oraz w innych miejscach, w których mają swoją siedzibę strony uczestniczące w przetwarzaniu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem danych.

Okres przechowywania

Dane przechowywane są przez okres niezbędny do świadczenia usługi zamówionej przez użytkownika lub określony dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie, a użytkownik może każdorazowo zażądać od administratora danych zaprzestania wykorzystywania bądź usunięcia danych.

 

Używanie zgromadzonych danych

Dane dotyczące użytkownika gromadzone są w celu umożliwienia właścicielowi świadczenia usług, a także w następujących celach: Prowadzenie analiz i kontaktowanie się z użytkownikiem
Dane osobowe wykorzystywane do poszczególnych celów wskazane są w określonych częściach niniejszego dokumentu.Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe gromadzone są w następujących celach i w celu korzystania z następujących usług:

Formularz kontaktowy (aplikacja)

Podając swoje dane w formularzu kontaktowym, użytkownik upoważnia aplikację do wykorzystywania tych danych do odpowiadania na zapytania o informację, prośby o wycenę i innego rodzaju prośby określone w nagłówku formularza.
Gromadzone dane osobowe: imię, nazwisko, firma, tytuł, adres, miasto, kraj, stan, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail

Lista mailingowa lub newsletter (aplikacja)

W momencie zapisania się przez użytkownika do listy mailingowej lub na newsletter adres e-mail użytkownika dodawany jest do listy kontaktów osób mogących otrzymywać wiadomości mailowe zawierające informacje o charakterze handlowym lub promocyjnym i związane z aplikacją. Adres e-mail użytkownika może zostać dodany do tej listy także po zalogowaniu się do aplikacji lub po dokonaniu zakupu.
Gromadzone dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko

Analityka

Usługi, o których mowa w niniejszej części, umożliwiają właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu sieciowego i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowań użytkownika.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics to usługa analizy statystyk serwisów WWW świadczona przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje zgromadzone dane do śledzenia i badania korzystania z aplikacji, przygotowania raportów związanych z usługą i udostępniania ich innym usługom Google. Google może wykorzystywać zgromadzone dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookies i dane użycia

Miejsce przetwarzania: USA – Privacy - Opt-out

Displaying content from external platforms

These services allow you to view content hosted on external platforms directly from the pages of this Application and interact with them. If a service of this kind is installed, it may still collect web traffic data for the pages where the service is installed, even when users do not use it.

Youtube video widget (Google Inc.)
Youtube is a video content visualization service provided by Google Inc. that allows this Application to incorporate content of this kind on its pages.
Personal Data collected: Cookie and Usage data.
Place of processing : USA – Privacy

 

Informacje dodatkowe o gromadzeniu i przetwarzaniu danych

Procesy sądowe

Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane przez administratora danych do celów prawnych w sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnego procesu sądowego w związku z niewłaściwym korzystaniem z aplikacji lub usług powiązanych. Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, iż organy publiczne mogą żądać od Administratora danych ujawnienia danych osobowych.

Dodatkowe informacje na temat danych osobowych użytkownika

Poza informacjami zawartymi w niniejszej polityce prywatności, aplikacja może przekazywać użytkownikowi, na żądanie, informacje dodatkowe lub kontekstowe dotyczące określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Dzienniki i konserwacja systemu

Dla celów obsługi i konserwacji niniejsza aplikacja oraz usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki zawierające zapis interakcji z aplikacją (dzienniki systemu) lub wykorzystywać do tego celu inne dane osobowe (takie jak adres IP).

Informacje niezawarte w niniejszej polityce

W każdej chwili można zażądać od administratora danych podania bardziej szczegółowych informacji na temat gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe znaleźć można na początku niniejszego dokumentu.

Prawa użytkowników

Użytkownik może w każdym momencie dowiedzieć się, czy jego dane osobowe są przechowywane oraz może skontaktować się z Administratorem danych w celu ustalenia treści i pochodzenia danych, zweryfikowania poprawności danych lub zażądania ich uzupełnienia, usunięcia, zaktualizowania lub poprawienia, lub przekształcenia ich na format anonimowy lub zablokowania wszelkich danych przechowywanych niezgodnie z prawem, jak również do sprzeciwienia się ich przetwarzaniu z jakiegokolwiek uzasadnionego powodu. Wnioski należy przesyłać do administratora danych, używając danych kontaktowych podanych powyżej.
Aplikacja nie obsługuje żądań „Nie śledź” („Do Not Track”).
Aby ustalić, czy jakiekolwiek usługi stron trzecich, z których korzysta aplikacja, uznają żądania „Nie śledź”, należy zapoznać się z polityką prywatności takich stron trzecich.

Zmiany polityki prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie w drodze powiadomienia o tym użytkowników na niniejszej stronie. Zdecydowanie zachęcamy do częstego odwiedzania niniejszej strony i sprawdzania podanej na dole daty wprowadzenia ostatnich zmian. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na jakiekolwiek zmiany wskazane w niniejszej Polityce, zobowiązany jest zaprzestać korzystania z aplikacji i może zażądać od administratora danych usunięcia danych osobowych. O ile nie wskazano inaczej, polityka prywatności obowiązująca w danym momencie ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych użytkowników znajdujących się w posiadaniu administratora danych.

 

Definicje

Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje dotyczące osób fizycznych, osób prawnych, instytucji lub stowarzyszeń, które można zidentyfikować, również pośrednio, poprzez odniesienie do jakichkolwiek innych danych, włączając osobisty numer identyfikacyjny.

Dane użycia

Informacje gromadzone automatycznie przez aplikację (lub usługi stron trzecich wykorzystywane przez aplikację), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów użytkowników korzystających z aplikacji, identyfikatory URI (Ujednolicony Identyfikator Zasobów), czas przesłania żądania, metoda wykorzystana do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (pomyślny rezultat, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez użytkownika, różne dane dotyczące czasu danej wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie w aplikacji) oraz szczegółowe dane dotyczące ścieżek wybranych w aplikacji, w szczególności kolejności odwiedzania stron, oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia lub środowiska IT użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z aplikacji musi być podmiotem danych lub być upoważniona przez podmiot danych, do którego odnoszą się dane osobowe.

Podmiot danych

Osoba prawna albo fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.

Administrator danych zajmujący się wyłącznie przetwarzaniem danych

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja państwowa lub inna instytucja, stowarzyszenie lub organizacja upoważniona przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator (lub właściciel) danych

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja państwowa lub inna instytucja, stowarzyszenie lub organizacja mająca prawo, również wspólnie z innym administratorem danych, do decydowania o celach i metodach przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywanych w tym celu środkach, włączając środki bezpieczeństwa związane z obsługą i korzystaniem z aplikacji. Administrator danych, o ile nie wskazano inaczej, jest właścicielem aplikacji.

Aplikacja

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pośrednictwem którego gromadzone są dane osobowe użytkownika.

Plik cookie

Mały fragment danych przechowywany w urządzeniu użytkownika.

 

Informacje prawne

Informacja dla użytkowników europejskich: niniejsza deklaracja ochrony prywatności została sporządzona w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z Art. 10 Dyrektywy 95/46/WE oraz z przepisów Dyrektywy 2002/58/WE zmienionej Dyrektywą 2009/136/WE z zakresie dotyczącym plików cookies.
Niniejsza polityka prywatności obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do aplikacji.

Data ostatniej zmiany: 12.10.2017

 


 

Company

Salvagnini Holding S.p.A.
Via Guido Salvagnini, 51
36040 Sarego (Vicenza) – Italy

Cap. Soc. € 500.000 i.v.
R.I. VI - C.F. - P.I. 03505080246
R.E.A. Vicenza 330686